Απρ 05 2020

Παπαδιαμάντης, ο υμνητής της αγίας καθημερινότητας.

“Η μεγάλη τέχνη βρίσκεται οπουδήποτε ο άνθρωπος  κατορθώνει να αναγνωρίζει τον εαυτόν του και να τον εκφράζει με πληρότητα μες το ελάχιστο” σημειώνει ο Οδυσσέας Ελύτης στον επίλογο ενός άρθρου του, στο Εν Λευκώ με θέμα την Μαγεία του Παπαδιαμάντη.

Και λίγο πιο πάνω γράφει ο ποιητής: “Μιά μέρα το παρελθόν θα μας αιφνιδιάσει με την δύναμη της επικαιρότητάς του. Δεν θα ‘χει αλλάξει εκείνο αλλά το μυαλό μας»

Η αγία καθημερινότητα στα διηγήματα του κοσμοκαλόγερου της Σκιάθου, αποτελεί ένα συστατικό της περιγραφής του γενέθλιου τόπου του, των τριών χιλιάδων ψυχών και των εξήντα τετραγωνικών χιλιομέτρων που απέκτησε τη σημασία μιάς ολόκληρης ηπείρου.

Οι ταπεινοί του πρωταγωνιστές, αγρότες της Σκιάθου στα τέλη της δεκαετίας του 19ου αιώνα,  δρουν ανάμεσα στα βουνά και τα λαγκάδια, τα αμπέλια και τους ελαιώνες, τα περιβόλια και τις ρεματιές και ζουν μια ήσυχη ζωή χωρίς υλικά αγαθά, κι όπου ο ανθρώπινος χρόνος και χώρος ήταν τόσο άδειος που όπως λέει ο ποιητής το «θαύμα  χωρούσε  καλύτερα».

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (1851-1911) του οποίου τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα εκδόθηκαν σε βιβλία μετά τον θάνατό του και για τον οποίο ο Μίλαν Κούντερα έγραψε πως είναι ο σημαντικότερος Έλληνας πεζογράφος, «δανείστηκε» το φυσικό περιβάλλον του νησιού του, ανέσυρε από τη μνήμη του τα παιδικά του χρόνια και ψυχογραφώντας τη ζωή των απλών, ταλαιπωρημένων ανθρώπων, κατάφερε να γίνει ο μείζων πρεσβευτής της ζωής του τόπου του, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα την καθαρεύουσας γλώσσας, δημοτικής και Σκιαθίτικης ντοπιολαλιάς, δημιουργώντας έτσι παράλληλα με τον “κόσμο του Παπαδιαμάντη” και  την “γλώσσα του Παπαδιαμάντη”.

Και σ’ αυτή ζωή ο παραγωγικός κύκλος της διατροφής είναι παρών σ’ όλες του τις εκφάνσεις. Τοπία, τρόποι παραγωγής, ψαρέματος, συλλογή χόρτων, αγαπητοί μεζέδες και προσφιλή εδέσματα, αλλά και τα γλέντια και τα κεράσματα στα καφενεία περιγράφονται στα διηγήματά του και  συμπληρώνουν τον μαγικό κόσμο του συγγραφέα, στέλνοντάς μας επίκαιρα μηνύματα της σημασίας μιας ζωής,  μέσα στην λιτότητα και την  απλότητα.

Αξίζει να διαβάσουμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα:

τυροκόμιση

“…Είτα, αφού ενέβαλε το πολύ γάλα εις μέγαν λέβητα και έρριψεν άφθονον άλας εντός, εξ εκείνου το οποίον μόνος του εμάζευεν από ακρογιαλιά εις ακρογιαλιά, τρέχων επάνω εις βράχους, όπου έβγαζε κοχύλια  και πεταλίδας, ο αιπόλος ήναψε πύρ και ασχολείτο να το βράση, καθότι επρόβλεπεν  ότι θα ευρίσκετο εις την ανάγκην να γευματίση ο ίδιος με γάλα, πράγμα δυσάρεστον, εάν, ως ήτο λίαν πιθανόν ο κολλήγας του ολιγώρει να του στείλει “κανένα αλμυρό ψάρι”…και  να ήτο τουλάχιστον αρκετόν το γάλα, δια να πήξη τον τύρον ή μυζήθραν, υπομομή. Αλλ’ οργή Θεού είχε πέσει το έτος εκείνο εις τα βοσκήματα. Τα πράμματα τα μισά τού είχαν ψοφήσει, ολίγες μόνον γαλάρες του έμειναν, όλο και στέρφες. Δεν έκαμεν ο Θεός καλόν καιρό να βγάλει χορταράκι, να βοσκήσουν τα πράμματα. Τι να σου κάνουν τα καϋμένα τα πράγματα…”  Φτωχός άγιος

 

άγρια χόρτα

«…Τα συγγενολόγια και τα φουσάτα των γυναικών, με τα καλαθάκια και τα μαχαιράκια τους, διεσπάρησαν ανά τους λόφους, κι έβγαζαν καυκαλήθρες και μυρώνια, κι έκοφταν φτέρες κι αγριομάραθα…» Τ΄αγνάντεμα

 

τοπία και ιστορίες

«…Ο δρόμος ούτος αφού διήρχετο δια πολλών τοποθεσιών, ων εκάστη είχε την ιστορία της και τας περί φαντασμάτων και νεράιδων παραδόσεις της, έφθανεν εις μέρος αρκούντος υψηλόν, αποτελούν ζυγόν μεταξύ δυό κορυφών της νήσου. Η θέσις αύτη ωνομάζετο Σταυρός…» Φτωχός άγιος

«…΄φθασαν εις την Κεχρεάν, την ωραίαν μελαγχολικήν κοιλάδα, με τας ελαιοφύτους κλιτύς, με τον Αριδιάν, τον πυκνόν δρυμώναν της, με το ρεύμα και τας πλατάνους και τους νερομύλους της…» Στο Χριστό στο Κάστρο.

σερβίρισμα σε καφενείο

«…Το παιδί, ο δεκαπεντούτης Χρήστος, ανεψιός του εξ αδελφής, δεν επρόφθανε να γεμίζει φιάλας εκ του βαρελίου, να κακοζυγίζει βούτυρον εκ του πίθου, να κενώνει μέλι εκ του ασκού, με την ποδιάν υψηλά εις το στήθος περιδεμένην, κ’ εξελαρυγγίζετο να φωνάζει «αμέσως!» εις οκτώ διαφορετικούς τόνους και ύψη, λέξιν την οποίαν με τον καιρόν είχε κατορθώσει να κολοβώση εις «αμές!» είτα να συντάμη εις «’μες!» και τέλος ν’ απλοποιήσηεις «ές!»…” Ο Αμερικάνος

 

κεράσματα

«…έκαναν όλοι με την σειράν τα μουσαφιριλίκια, είτα ο καπτάν Γιάννης, ηθέλησε και αυτός να τους κάμη τα σαλαμετλίκια. Είτα εις έκαστος των φίλων επροθυμήθη να κάμη κ’ εκ δευτέρου τα μουσαφιριλίκια, και πάλιν ο καπετάν Ιμβριώτης εξανάκαμε τα σαλαμετλίκια…»  Ο Αμερικάνος

 

γεύμα στον χιονιά

«…Ο παπάς Φραγκούλης διέταξε να τεθώσιν εις σάκκους αι προσφοραί όσας είχε, και τινά δίπυρα, και εις δύο μεγάλα κλειδοπινάκια έθεσεν ελαίας και χαβιάρι. Εγέμισε δύο επταοκάδους φλάσκας με οίνον από την εσοδειάν του. Ετύλιξεν  εις χαρτία δύο ή τρία ξηροχτάποδα, και μικρόν κυτίον το εγέμισεν με ισχάδας και μεγαλόρραγας σταφίδας….έβρασαν όσα αυγά είχαν έως τέσσαρας δωδεκάδας, και τα έθεσαν εις τον πάτον  ενός καλαθιού… είχε παρακαλέσει να του στείλουν κρέας σαλάδο, εξ εκείνου το οποίον μαγειρεύουν εις τα πλοία τα εκτελούντα μακρούς πλούς…οι αιπόλοι εφιλοτιμήθησαν να σφάξωσι και ψήσωσι δύο τρυφερά ερίφια, ενώ οι δυό υλοτόμοι είχαν φέρει από το βουνόν πολλάς δωδεκάδας κοσσύφια αλατισμένα…ο καπετάν Κωνσταντής ανεβίβασεν από το γολέτι δυό ασκούς γενναίου οίνου και εν καλάθιον με αυγά και κασκαβάλι Αίνου, και ημισείαν δωδεκάδα όρνιθας και μικρόν βυτίον με σκόμβρια… » Στο Χριστό στο Κάστρο

κοκορέτσι και αρνί της σούβλας

«…και αφού εδροσίσθησαν υπό την εξαίσιον φυλλάδα των μεγαλοπρεπών πλατάνων, κ’ επιον ύδωρ εκ της αμφιλαφούς κρήνης, της προχεούσης εις όλην την μαγευτικήν κοιλάδα τα διαυγή της νάματα, οι μεν άλλοι εστρώθηκαν υπό τας πλατάνους, και παρηκολούθουν με βλέμμα θωπευτικόν το ολονέν ροδίζον αρνί εις την σούβλαν, περιμένοντας όσον ούπω ν’ απολαύσωσιν ως προφταστήρα το ορεκτικόν κοκορέτσι…αλλ’ οι τρεις αρχαιολόγοι και ο δημοδιδάσκαλος είχαν φάγει το κοκορέτσι, και είχαν πίει ανά δύο μαστίχας, και ήδη μετέβησαν εις το σπλινάντερον…αλλ’ ο Δημήτρης ο Μιχογιάννης δεν ήξευρε μόνον να ψήνη εις την σούβλαν και να λιανίζει το σφακτό, ήξευρε να διηγείται και χρονικά τινά εκ του βίου των ποιμένων και των αιπόλων, κατά το Πρυΐ, όπου εγγύς είχεν ανατραφεί και αυτός…”  Στην Αγι-Αναστασία.

 

φασολάδα

«…και δια του βλέμματος θωπεύοντα την μεγάλην χύτραν με τα καλομαγειρευμένα με ικανόν ευώδες έλαιον φασόλια, και αφθονον κοκκίνην πιπεριάν, την οποίαν, με το εξασκημένον βλέμματου, είχεν ανακαλύψει ήδη…»  Ολόγυρα στη λίμνη.

 

γιουβέτσι

«…Είτα ευθύς έβγαινεν από την επάνω πόρταν του μαγαζιού την προς τον μαχαλάν, διήρχετο τον λιθόστρωτον δρομίσκον κ’ έφτανεν εις τον φούρνον του μπάμπα-Μάρκου του Βούργαρη. Εκεί είχε βαλμένον παντοτε το τακτικόν του γιουβέτσι της ημέρας, το οποίον ήτο έτοιμον περί τας δώδεκα της μεσημβρίας…”  Ο κακόμης

 

χταπόδια και θαλασσινά

‘”…έβλεπες έξαφνα  να κύπτη να συλλαμβάνη με την παλάμην μικρόν οκταπόδιον, να το δαγάνη εις το λαιμόν, ν’ αγωνίζεται ν’ αποσπάση από τον καρπόν του τους μυζητήρας, να τρέχει εις την άμμον και να το κοπανίζει γενναίως…Φιλότιμον παιδίον! Έτρεχε δι’ όλης της ημέρας από γιαλόν είς γιαλόν, έβγαζε γρινιάτσες, πορφύρες και πεταλίδες διά δύο,  καβούρια δια τρεις, οκταπόδια δια τέσσερες. Και μέρος μεν αυτών έκαμνε δολώματα δια να ψαρεύει με την καλαμιάν από το δειλινόν ως το βράδυ, μέρος δε εμοιράζετο φιλαδέφως…” Ολόγυρα στη Λίμνη

το χωράφι του γεωργού

«…Το χωράφι  ήτον του γεωργού μόνον εις τας ημέρας που ήρχετο να οργώσει ή να σπείρει, κ’ έκαμνε τρις το σημείον του Σταυρού, κ’ έλεγεν: Εις το όνομα το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σπέρνω αυτό το χωράφι, για  να φάνε όλ’ οι ξένοι κ’οι διαβάτες, και τα πετεινά τ’ ουρανού, και να πάρω κ’ εγώ τον κόπο μου»

 

τα γίδια στην θάλασσα

“…είχα κατεβάσει τα γίδια μου δια ν’ αρμυρίσουν εις την θάλασσαν, όπως συχνά εσυνήθιζα,είδα την ακρογιαλιάν μεγάλη χαρά και μαγεία,και την ελιμπίστηκα, κ’ ελαχτάρησα να πέσω να κολυμβήσω. Άφησα εκεί τα γίδια μου δια να βοσκήσουν εις τα κρίταμα και τας αρμυρήθρας, αν και δεν επεινούσαν πλέον…” Όνειρο στο κύμα

 

πεζόβολος

“…Γυμνόπους καθώς ήτον όλην την ζωήν του, πότε να φυτεύη και να σκαλίζη, ή να ποτίζη και να κατευθύνη το νερό εις τ’ αυλάκια του περιβολιού, πότε να τρέχη όλους τους γιαλούς, από αμμουδιάν εις αμμουδιάνκαι από αγκάλην θαλάσσηςεις αγκάλην με το πεζοβολον επι του ώμου του δεξιού, με τον τορβάν υπό την αριστεράν μασχάλη…Είτα εθαλάσσωνεν έως το γόνα, έδραχνεν ήρεμα τον πεζόβολον από την κορυφήν, τον ανέωαζε, τα βρόχια με τας μολυβήθρας έπιπτον κάθετατον έσυρεν έξωκαι τον ετίναζε επί της άμμου, τρία βήματα από το κύμα…Εκεί ήναπτε φωτιάν, και έρριπτεν ολίγον άλας τα έψηνε και τα παιδάριά του τα μικρά τα ήρπαζον μισοψημένα από την ανθρακιάν είτα ο πατήρ τους τα εμοίραζεν, έδιδεν κ’ εις την έγκυον γυναίκα του, έτρψγε και αυτός, προσέφερε και εις παρατυχόντας πελάτας ή επισκέπτας του περιβολίου…”  Με τον πεζόβολον

Σκιάθος - η αυθεντική πλευρά του νησιού των Σποράδων - Greek Gastronomy Guide

το γλέντι

“…Όλος ο κόσμος ηναγκάζετο να συνεορτάζη και να συγχορεύη μαζί με τον νέον συμπαθή μερακλήν. Των καπηλειών και λοιπών μαγαζείων η κατανάλωσις ηύξανεν εις το διπλάσιον, βιολιτζήδες, λαουτιέρηδες δεν ευκαιρούσαν, δεν ανέπνεαν επί δύο μήνας. Συνήθως το έκανε εβδομαδιάτικο. Εμίσθωνε δυό ζυγιές βιολιά, λαγούτα, μπουζούκια, κλαρινέτα, φλαούτα, κ’εξενυχτούσεν…” Έρμη στα ξένα

 

καφενείον, κουρείον και βιολιτζίδικον

“…Ήτο ποτε μαγαζείον, και είχεν ιδεί ημέρας ευκλείας το κατώγειον εκείνο της χήρας. Έφερε συγχρόνως τρεις τίτλους, ήτο καφενείον, κουρείον, και βιολιτζίδικον…” Ο πανδρολόγος

 

ξόδευση του κρασιού

“…Πολύ συχνά συνέβαινε να είναι γυναίκα η πωλήτρια, και κάποτε μάλιστα να είναι καμμιά νεαρά χείρα που να γυαλίζει, τότε η εξόδευσις του κρασιού εγίνετο ταχύτερα, και η συρροή των οινοποτών, μάλιστα κατά τας Κυριακάς και εορτάς, πολύ μεγαλυτέρα εις το κατώγι ή έξωθεντης θύρας. Οι θαμώνες εκάθηντο επί πενιχρών σκαμνίων ή επί πεζούλας εκ λίθων, κ’ εκουτσόπιναν και ελιανοτραγουδούσαν…”  Ο κακόμης.

Και επίλογος με το“ Αξιον Εστί” : “ Όπου και να σας βρίσκει το κακό, όπου και να θολώνει ο νους σας, μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό, μνημονεύετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη”

Μαρ 18 2020

Καραντίνα, η τελευταία ευκαιρία να αλλάξουμε τον εαυτό μας

Μέσα σε 15 ημέρες πόσα και πόσα πράγματα δεν άλλαξαν στην ζωή μας! Τα όνειρα, οι φιλοδοξίες, οι στόχοι μας αλλά και οι καθημερινές μικροευτυχίες  και μικροαπολαύσεις,  τινάχτηκαν στον αέρα με τον φόβο του θανάτου. Μέσα σε 15 ημέρες μάθαμε όσο δεν μάθαμε την περίοδο της δεκαετούς κρίσης, που η χώρα έχασε το 25% του εισοδήματος της και πάρα πολλοί έχασαν τα πάντα στη ζωή τους.

Γιατί αυτή τη φορά για πρώτη φορά βρεθήκαμε μπροστά στις προσωπικές μας ευθύνες.

Continue reading

Φεβ 27 2020

3 ελληνικά ιστορικά ξενοδοχεία βραβεύτηκαν σε διεθνή διαγωνισμό

Τρία ελληνικά ιστορικά ξενοδοχεία που ανήκουν στο δίκτυο Yades Greek Historic Hotels, μέλος του πανευρωπαϊκού οργανισμού ξενοδοχείων Historic Hotels of Europe, απέσπασαν τιμητικές θέσεις στα 7α βραβεία των Historic Hotels of Europe  θεσμός που αναδεικνύει τα ιστορικά ξενοδοχεία της Ευρώπης που προσφέρουν μοναδικές, εξαιρετικές και βαθιά πολιτιστικές εμπειρίες στους επισκέπτες τους.

Continue reading

Φεβ 10 2020

25 βραβευμένα εστιατόρια της ελληνικής κουζίνας από το FNL

Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου στο Ekali Club τα FNL Best Restaurant Awards αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια του 2020. 135 εστιατόρια κατέκτησαν ένα, δύο ή τρία αστέρια και είναι αυτά που ξεχώρισαν από τις 11 κατηγορίες που σκιαγραφούν την Ελληνική γαστρονομική σκηνή. Continue reading

Φεβ 02 2020

H Γαστρονομική Κοινότητα της Νεμέας στην Expotrof 2020

Η Νεμέα, η ιστορική πόλη της Αρχαιότητας, που ευλόγως χαρακτηρίζεται  “ελληνική Τοσκάνη”, βρίσκεται ανάμεσα σε βουνά που την περιτριγυρίζουν και σχεδόν την κρύβουν. Εδώ απλώνεται ο μεγαλύτερος συγκεντρωτικός ελληνικός αμπελώνας έκτασης 25.000 στρεμμάτων και καλλιεργείται η πιο  σημαντική και πιο προσφιλής τοπική ερυθρή ποικιλία το αγιωργίτικο. Continue reading

Φεβ 01 2020

Εντυπώσεις και συμπεράσματα από την Expotrof 2020 και τις Γαστρονομικές Κοινότητες

Στην 7η Έκθεση Expotrof 2020 οι φίλοι της ελληνικής γαστρονομίας παρευρέθηκαν στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του προγράμματος “Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy and Wine Tourism” και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα φιλόδοξο project που αποσκοπεί – μέσα από την αφύπνιση των κοιμισμένων συλλογικοτήτων – να αναπτύξει τη γαστρονομία στα κύτταρά της και να αναδείξει τον γαστρονομικό πλούτο κάθε περιοχής, συμβάλοντας έτσι στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου και της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας την ταυτότητα κάθε τουριστικού προορισμού.

Continue reading

Ιαν 30 2020

H Γαστρονομική Κοινότητα της Κέρκυρας στην Εxpotrof 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα της Κέρκυρας συμμετείχε στην 7η Εξποτρόφ στο περίπτερο των Γαστρονομικών Κοινοτήτων, του προγράμματος που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή της γαστρονομίας κάθε τόπου της χώρας. Η συμμετοχή της Κέρκυρας ήταν εντυπωσιακή, τόσο για την παρουσία της, για το πανέμορφο έντυπο υλικό που συνοψίζει της γαστρονομική της προσφορά, για τα προϊόντα της, τα μαγειρέματά της αλλά και τα τρία βραβεία που απέσπασαν τα προϊόντα της. Continue reading

Ιαν 28 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα της Κερκίνης στην Εxpotrof 2020

Η λίμνη της Κερκίνης τα τελευταία χρόνια εξελίχτηκε  σ΄ έναν από τους σπουδαιότερους υγροτόπους και οικοτουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Παρ’ όλο που η λίμνη είναι τεχvητή,  θεωρείται ως έvας από τoυς 10 Υγρότoπoυς Διεθvoύς Σημασίας της Ελλάδας ( Υγρότoπoι Ramsar) και  δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα κovτά στo χωριό Λιθότoπoς και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά. Continue reading

Ιαν 27 2020

H Γαστρονομική Κοινότητα της Νάουσας στην Εxpotrof 2020

Με μια γερή αντιπροσωπεία μελών της (Δημήτρης Μάντζιος, Βασίλης Λαφάρας, Ελπίδα Λαφαρά, Φίλιππος- Έλσα Διαμάντη, Μαρία Διαμάντη, Ευαγγελία Λαφάρα, Στέλιος Γιαμαλίδης, Γιώργος Τζέπος, Πόπη Γρηγορίου, Δημήτρη Χατζάρα, Πάνος Κουρτόπουλος) η Γαστρονομική Κοινότητα της Νάουσας “εκστράτευσε” στην έκθεση Εxpotrof 2020 και με τα φαγητά της, τα κρασιά της, τα προϊόντα της και κυρίως το κέφι της κέρδισε τις εντυπώσεις. Continue reading

Ιαν 27 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα Ζαγορίου στην έκθεση Εxpotrof 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα Ζαγορίου είναι μια από τις πρώτες κοινότητες που οργανώθηκαν στις αρχές του 2019 οπόταν και έκανε τα πρώτα δειλά βήματά της. Continue reading

Ιαν 26 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα Αμοργού στην Expotrof 2020

Γαστρονομική Κοινότητα της Aμοργού παρότι είναι η πιο πρόσφατη κοινότητα που εντάχθηκε στο καινοτόμο πρόγραμμα του Γιώργου Πίττα και του Greek Gastronomy Guide έκανε αισθητή την παρουσία της στην έκθεση Expotrof 2020 όπου συμμετείχαν συνολικά 10 αντιπροσωπίες των Κοινοτήτων. Continue reading

Ιαν 26 2020

Η Γαστρονομική Κοινότητα Πηλίου στην έκθεση Expotrof 2020

H Γαστρονομική Κοινότητα του Πηλίου παρ’ όλο που δεν έχει πάνω από τρεις μήνες δράση, κατόρθωσε μέσα στο μικρό αυτό διάστημα να συγκροτήσει μια σφικτή ομάδα μελών, που πίστεψαν στην φιλοσοφία και την προοπτική του προγράμματος και κάνοντας συναντήσεις για να σφυρηλατήσουν την ενότητά της, εξασφάλισε μια πολύ δυναμική παρουσία στην έκθεση Expotrof  2020 και ξεχώρισε στο περίπτερο των Γαστρονομικών Κοινοτήτων το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα του Γιώργου Πίττα και του Greek Gastronomy Guide. Continue reading

Ιαν 25 2020

Η κουζίνα της Σκιάθου στην Εxpotrof 2020.

Πρώτη στη μάχη των παρουσιάσεων της κουζίνας  των 9 Γαστρονομικών Κοινοτήτων που συμμετείχαν στην έκθεση Expotrof 2020, η Σκιάθος δήλωσε το παρόν της και είχε την ευκαιρία    να δείξει ότι κάτι κινείται στο μαγικό αυτό νησί, που θέλει να αποβάλει την εικόνα του τυπικού τουριστικού προορισμού και να εμπλουτίσει την φαρέτρα του με νέα όπλα που θα ανεβάσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Να χωρέσει και ο δόλιος ο πολιτισμός, η τοπική γαστρονομία με παραδοσιακές γεύσεις Σκιάθου, κι οι εναλλακτικοί θεματικοί τουρισμοί. Continue reading

Ιαν 23 2020

Οι Γαστρονομικές Κοινότητες σας προσκαλούν στην Expotrof 2020

Η 7η Έκθεση Εxpotrof  – The Greek Fine Food Exhibition, ανοίγει τις πύλες της από 24-26 Ιανουαρίου 2020 (10.00-20.00) στον χώρο της ΗELEXPO Aμαρουσίου, Λ.Κηφησίας 39, στην Αθήνα, φιλοξενώντας στα περίπτερα Β 166-Β 168 την πρώτη δημόσια εμφάνιση του προγράμματος “Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy and Wine Tourism”. Continue reading

Ιαν 17 2020

Οι Γαστρονομικές Κοινότητες στην έκθεση Expotrof 2020

Ως φίλος της γαστρονομίας και λάτρης των ελληνικών gourmet προϊόντων, έχοντας παρακολουθήσει επί έξι χρόνια όλες τις προηγούμενες εκθέσεις Expotrof και διαπιστώνοντας χρόνο με τον χρόνο την δυναμική πορεία της,  τον πλούτο των εκδηλώσεων της, αλλά και την αγάπη που της τρέφουν οι foodies, εμπιστεύτηκα τους συντελεστές της, την κλίμακά της, την φιλοσοφία της και την οργανώσή της για να κάνουμε την πρώτη επίσημη παρουσίαση για το πρόγραμμα Γαστρονομικές Κοινότητες στην έκθεση Expotrof 2020.

Continue reading

Ιαν 16 2020

Συνέντευξη τύπου της έκθεσης Expotrof 2020

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, στο Yoleni’s Greek Gastronomy Center στο Κολωνάκι, έγινε η παρουσίαση της 7ης ΕΞΠΟΤΡΟΦ – Expotrof 2020. Continue reading

Δεκ 11 2019

Οι Γαστρονομικές Κοινοτήτες στην έκθεση Expotrof 2020

Οι Γαστρονομικές Κοινότητες θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά όλες μαζί σ’ ένα  ενιαίο περίπτερο στην έκθεση 7η Expotrof 2020, 24-26 Ιανουαρίου 2020, στο κτίριο της Helexpo Αμαρουσίου.

Continue reading

Νοέ 24 2019

Η Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας είναι γεγονός

Το Σάββατο 23.11.2019 στο κτήριο «‘Ερια» και στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Νάουσα-Πόλη του Οίνου, ο Γιώργος Πίττας, δημιουργός των Γαστρονομικών Κοινοτήτων, του φιλόδοξου έργου της ελληνικής γαστρονομίας, παρουσίασε την εξειδίκευση του προγράμματος στη Νάουσα, τα 22 ιδρυτικά μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας της Νάουσας, καθώς και το έργο που πραγματοποιήθηκε τον πρώτο χρόνο της δράσης του.

Continue reading

Νοέ 16 2019

Γαστρονομική Κοινότητα Νάουσας: παρουσίαση στο κοινό της ηρωικής πόλης

Το Σάββατο 23.11.2019 στο κτήριο “‘Ερια”, 1ος όροφος, και ώρα 13.00-13.30 και στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Νάουσα-Πόλη του Οίνου, ο Γιώργος Πίττας, δημιουργός των Γαστρονομικών Κοινοτήτων, του πιο φιλόδοξου έργου της ελληνικής γαστρονομίας, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά την εξειδίκευση του προγράμματος στη Νάουσα τα 21 ιδρυτικά μέλη της Γαστρονομικής Κοινότητας της Νάουσας καθώς και το έργο που πραγματοποιήθηκε το πρώτο χρόνο της δράσης του.

Continue reading

Οκτ 25 2019

Έντυπος οδηγός Γαστρονομικής Κοινότητας Κέρκυρας

Οι Γαστρονομικές Κοινότητες προχωρούν! Σειρά έχει η Γαστρονομική Κοινότητα της Κέρκυρας, της οποίας ο έντυπος οδηγός παρουσιάζεται στο άρθρο.

Continue reading